ნივთის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

ნივთის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

2.    ნივთის უკან დაბრუნების პოლიტიკა
2.1.    მომხმარებელი უფლებამოსილია უკან დააბრუნოს beautysecrets.ge-ზე შეძენილი ნივთი პროდუქციის მიღებიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში, მომხმარებელ უფლება აქვ მოითხოვო მისი უკან დაბრუნება ქვემოთ ჩამოთვლილ ერთ-ერთ შემთხვევაში:
2.
1.1.    პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას;
2.
1.2.    პროდუქტი მიწოდებულია დაზიანებულ მდგომარეობაში;
2.
1.3.    პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
2.
1.4.    გასულია პროდუქტის მოხმარების ვადა;
2.4.
    პროდუქტის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, ჩვენ, მომხმარებლის არჩევანის შესაბამისად, წუნდებული პროდუქტის ნაცვლად ივაწვდით ახალ პროდუქტს, ან დავბრუნებთ პროდუქტში გადახდილ თანხის ოდენობას, დაბრუნების თაობაზე მოთხოვნის დაკმაყოფილებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში;
2.5.
    beautysecrets.ge უფლებას იტოვებს უარი თქვას პროდუქტში გადახდილ თანხის უკან დაბრუნებაზე იმ შემთხვევაში თუ:
2.5.1.
    უკან დაბრუნების მოთხოვნა გამოგზავნილი პროდუქტის მიღებიდან 3 დღის შემდგომ;
2.5.2.
    პროდუქტი გახსნილი და გამოყენებულია;
2.5.3.    იკვეთება მომხმარებლის მხრიდან არაკეთილსინდისიერი ქმედება.
2.6.
    უკან დაბრუნების მოთხოვნა მომხმარებელმა უნდა გამოაგზავნოს ელ-ფოსტის მეშვეობით info@beautysecrets.ge. ამასთანავე, მოთხოვნა უნდა მოიცავდეს:
2.6.1.
    შეკვეთის ნომერს;
2.6.2.
    შეკვეთის თარიღს;
2.6.3.
    შეკვეთის მიღების თარიღს;
2.6.4.
    დაბრუნების მიზეზს.
2.7.
    ჩვენი მხრიდან შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დასაბრუნებელი პროდუქტის სურათის ელექტრონულად გამოგზავნა